Školné a stipendia

Úleva ze školného - stipendium

Druhy úlev ze školného:

  1. Prospěchová úleva
  2. Sociálně-prospěchová úleva
  3. Úleva zřizovatele školy

 

  1. Prospěchová úleva

         Úlevu může získat student, který má na konci školního roku vyznamenání. Tato úleva může

         činit maximálně 50 % školného.

  1. Sociálně-prospěchová úleva

         Může získat student, který má rodiče samoživitele a ten pobírá sociální příspěvek nebo jsou

         oba rodiče nezaměstnaní. V obou případech musí mít žák potvrzení příslušného úřadu.

         Student musí mít prospěch do 2,0 a žádnou dostatečnou. Tato úleva může činit maximálně

         50 % školného.

  1. Úleva zřizovatele školy

         Úleva z mimořádných důvodů, o kterých rozhoduje výhradně zřizovatel školy.

 

U všech úlev platí, že žák nesmí mít neomluvené vyučovací hodiny, nesmí mít snížený stupeň

z chování nebo četná kázeňská opatření.

 

Žádosti o úlevu ze školného za uplynulý školní rok se podávají písemně ředitelství školy nejpozději

do 31. července. Pokud na tento den připadá den pracovního volna, je nutné, aby byla žádost

podána pracovní den před dnem pracovního volna. Rozhoduje datum odeslání.

 

Školská rada na žádost zřizovatele školy rozhodne o úlevě ze školného nejpozději do 15. 9.

nového školního roku  a dá písemné vyrozumění.

 

Pokud má již žák zaplacené školné, nelze vracet peníze.

 

Mgr. Pavel Nehera, zřizovatel školy