Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení ve šk. roce 2017/2018      

pro školní rok 2018/2019

Podle ustanovení § 60 zák. č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy jednotná kritéria pro druhé kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční.

Do 1. ročníku školního roku 2018/2019 bude přijato nejvýše 15 uchazečů. V případě, že všech prvních 15 uchazečů neodevzdá zápisové lístky, mohou být tito uchazeči (16. a následující) následně přijati ke studiu na základě odvolání v rámci využití nástroje tzv. autoremedury v souladu ze zákonem č. 561/2004 Sb. - školský zákon v platném znění.

Pro přijímací řízení ve 2. kole je 5 volných míst.

Termín pro podání přihlášek pro druhé kolo přijímacího řízení je 30.5.2018. Pro obor Masér sportovní a rekondiční  69-41-L/02 je nutné lékařské potvrzení.  Informace pro praktické lékaře.pdf (369419)

Hodnocení výsledků přijímacího řízení                                                                                                                                                                                                             

Uchazeč může celkově získat maximálně 35 bodů.

Uchazeči budou hodnoceni na základě: 

1. Průměrného prospěchu ze základní školy (nebo v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia) - max. 30 bodů

Hodnocen bude průměrný prospěch na vysvědčení z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a z 1. pololetí 9. ročníku základní školy (případně odpovídajících ročnících víceletého gymnázia). Výsledný průměr stanovený z výše uvedených průměrů se přepočítá na body dle přepočítací tabulky prospěchu. Hranice úspěšnosti je stanovena. Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je, aby v hodnocení průměrného prospěchu dosáhl min. 5 bodů. Uchazeči, kteří nedosáhnou minimální hranice 5 bodů průměrného prospěchu, nebudou přijati pro nesplnění kritérií přijímacího řízení.

Přepočítací tabulka  
průměr počet bodů
1,00 - 1,25 30
1,26 - 1,50 25
1,51 - 1,75 20
1,76 - 2,00 15
2,01 - 2,25 10
2,26 - 2,60 5
2,61 - a více 0
 
                                                  

2. Úspěchů v olympiádách a soutěžích - max. 5 bodů                                                                               Zaměření olympiád a soutěží musí korespondovat s vyučovanými předměty na základní škole (kromě hudební a výtvarné výchovy). Hodnoceny budou soutěže a olympiády za období posledních dvou školních roků docházky na ZŠ (gymnázium). Body budou přiděleny za 1. až 3. místo - ve školním kole získá uchazeč 1 bod, v okresním kole 2 body, v krajském kole 3 body, v celostátním kole 4 body, v mezinárodních soutěžích 5 bodů. Hodnotí se pouze nejvyšší kolo soutěže.                                                                                                                                                                      

Doklad osvědčující úspěchy uchazeče v olympiádách a soutěžích uchazeč doručí společně s přihláškou ke studiu (tzn. do 30.5.2018).

Postup pro uchazeče - cizince: Uchazeči, který není občanem České republiky a získal předchozí vzdělání na zahraniční škole, se promíjí jednotná přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka je ověřena rozhovorem. Těmto uchazečům bude upraveno hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka.

Rozlišovací kritéria při rovnosti bodů: V případě rovnosti celkového bodového hodnocení u více uchazečů bude rozhodovat počet bodů z průměrného prospěchu ze základní školy (gymnázia). Pokud také v tomto případě bude počet bodů shodný, rozhoduje počet dosažených bodů z průměrného prostěchu u jednotlivých předmětů v pořadí: matematika, český jazyk a literatura, přírodopis (biologie).

 

V Rýmařově dne 16.5.2018

Mgr. Marek Bocián, v.r. - ředitel školy

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Kritéria přijímacího řízení ve šk. roce 2017/2018       pro školní rok 2018/2019

Podle ustanovení § 60 zák. č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy jednotná kritéria pro první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční.

Do 1. ročníku školního roku 2018/2019 bude přijato nejvýše 40 uchazečů. Ostatní nebudou přijati z kapacitních důvodů. V případě, že všech prvních čtyřicet uchazečů neodevzdá zápisové lístky, mohou být tito uchazeči (41. a následující) následně přijati ke studiu na základě odvolání v rámci využití nástroje tzv. autoremedury v souladu ze zákonem č. 561/2004 Sb. - školský zákon v platném znění.

Termín pro podání přihlášek pro první kolo přijímacího řízení je 1. 3. 2018. Pro obor Masér sportovní a rekondiční  69-41-L/02 je nutné lékařské potvrzení.  Informace pro praktické lékaře.pdf (369419)

Uchazeč koná zkoušku v 1. termínu na škole uvedené v 1. pořadí na přihlášce a ve 2. termínu na škole uvedené ve 2. pořadí na přihlášce. Každý uchazeč, který se přihlásí na dva obory zakončené maturitní zkouškou, může konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech. Započítává se pouze lepší výsledek z každého testu.

Termíny přijímacího řízení pro 1. kolo

  • čtvrtek  12. 4. 2018 (1. řádný termín)
  • pondělí 16. 4. 2018 (2. řádný termín)
  • čtvrtek  10. 5. 2018 (1. náhradní termín)
  • pátek    11. 5. 2018 (2. náhradní termín)

V rámci 1. kola přijímacího řízení proběhnou:

  • jednotné přijímací zkoušky formou písemného testu z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném RVP pro ZV. Dodavatelem a administrátorem testů včetně jejich hodocení je Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT),
  • školní příjímací zkoušky konané formou ústního pohovoru.

Jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky proběhnou v rámci jednoho dne. Podrobnější informace (čas, pomůcky, atp.) obdrží uchazeči v pozvánce k přijímacím zkouškám.

Hodnocení výsledků přijímacího řízení                                                                                                                                                                                                             

Uchazeč může celkově získat maximálně 165 bodů.

Uchazeči budou hodnoceni na základě: 

1. Průměrného prospěchu ze základní školy (nebo v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia) - max. 30 bodů

Hodnocen bude průměrný prospěch na vysvědčení z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a z 1. pololetí 9. ročníku základní školy (případně odpovídajících ročnících víceletého gymnázia). Výsledný průměr stanovený z výše uvedených průměrů se přepočítá na body dle přepočítací tabulky prospěchu. Hranice úspěšnosti je stanovena. Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je, aby v hodnocení průměrného prospěchu dosáhl min. 5 bodů. Uchazeči, kteří nedosáhnou minimální hranice 5 bodů průměrného prospěchu, nebudou přijati pro nesplnění kritérií přijímacího řízení.

Přepočítací tabulka  
průměr počet bodů
1,00 - 1,25 30
1,26 - 1,50 25
1,51 - 1,75 20
1,76 - 2,00 15
2,01 - 2,25 10
2,26 - 2,60 5
2,61 - a více 0
 
                                                  

2. Výsledku jednotné přijímací zkoušky (centrálně zadávaný test - zajišťuje Cermat) - max. 100 bodů 

- hodnocení testu z Českého jazyka a literatury – max. 50 bodů                                                                    - hodnocení testu z Matematiky a její aplikace – max. 50 bodů

Podíl hodnocení jednotné zkoušky na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem je 60,6%.

3. Výsledku školní přijímací zkoušky konané formou pohovoru - max. 30 bodů

4. Úspěchů v olympiádách a soutěžích - max. 5 bodů                                                                               Zaměření olympiád a soutěží musí korespondovat s vyučovanými předměty na základní škole (kromě hudební a výtvarné výchovy). Hodnoceny budou soutěže a olympiády za období posledních dvou školních roků docházky na ZŠ (gymnázium). Body budou přiděleny za 1. až 3. místo - ve školním kole získá uchazeč 1 bod, v okresním kole 2 body, v krajském kole 3 body, v celostátním kole 4 body, v mezinárodních soutěžích 5 bodů. Hodnotí se pouze nejvyšší kolo soutěže.                                                                                                                                                                      

Doklad osvědčující úspěchy uchazeče v olympiádách a soutěžích uchazeč doručí společně s přihláškou ke studiu (tzn. do 1. března 2018) nebo nejpozději v den konání přijímací zkoušky, do 8:00 hodin na sekretariát školy.

Postup pro uchazeče se specifickými vzdělávacími potřebami: Na základě doporučení školského poradenského zařízení (doporučení musí být přiloženo k přihlášce) ředitel školy rozhodne o uzpůsobení podmínek konání přijímacích zkoušek.

Postup pro uchazeče - cizince: Uchazeči, který není občanem České republiky a získal předchozí vzdělání na zahraniční škole, se promíjí jednotná přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka je ověřena rozhovorem. Těmto uchazečům bude upraveno hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka.

Rozlišovací kritéria při rovnosti bodů: V případě rovnosti celkového bodového hodnocení u více uchazečů bude rozhodovat počet bodů z jednotného testu z Českého jazyka a literatury. Pokud také v tomto případě bude počet bodů shodný, rozhoduje počet dosažených bodů v pořadí: jednotný test z Matematiky, průměrný prospěch ze ZŠ (gymnázia), školní přijímací zkouška, olympiády a soutěže.

 

V Rýmařově dne 23.1.2018

Mgr. Marek Bocián, v.r. - ředitel školy