69 - 41 - L/02  MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ
MASÉRSTVÍ A WELLNESS
4 - letý studijní obor s maturitou
ŠKOLNÉ: 13.800 Kč / školní rok PŘIHLÁŠKY ke studiu zasílejte :  do 1.3.2018 (1.kolo)

Termíny jednotné a školní přijímací zkoušky:
12.4.2018 (1. řádný termín)

16.4.2018 (2. řádný termín)
10.5.2018 (1. náhradní termín)
11.5.2018 (2. náhradní termín)


Přihláška ke stažení zde: Prihlaska_SS_2017
KRITÉRIA pro 1. kolo přijímacího řízení: zde
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolvent oboru je připraven k výkonu masérské praxe popř. osobního (fitness) trenéra privátně i ve státních zařízeních. Je schopen samostatně provádět činnost v rámci preventivních, rekondičních a regeneračních programů. Absolvent vytváří podmínky pro aktivní životní styl. Je schopen poskytovat profesionální masérské a trenérské služby ve vlastních provozovnách, studiích, fitness a wellness centrech, sportovních klubech a v lázeňských zařízeních, dále může své dovednosti uplatnit ve sféře sociálních služeb, včetně domovů pro seniory. Absolvent oboru je schopen používat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace, ovládá práci na počítači. Součástí programu je i tzv. ekonomické minimum.

Absolventi jsou v průběhu vzdělávání vedeni k přesnosti, slušnému chování, dodržování právních norem a etiky.

Fenomén doby zdravý životní styl je spojen právě s wellness, potažmo fitness. Ve většině měst a obcí, ale i v hotelích najdeme wellness a fitness centra, městské lázně, masérské salony. Vedle nich i rehabilitační centra, sanatoria a také velké množství léčebných lázní. Všechna tato místa jsou pracovní příležitosti pro naše absolventy!

Naši žáci jezdí k praktickému vyučování přímo do státních lázní Karlova Studánka a po maturitě zde mohou získat  zaměstnání.

Toto studium zajišťuje dobrý základ pro pokračování na vysoké škole stejného nebo podobného zaměření např. fyzioterapie či wellness specialista.

 

Co znamená WELLNESS???

Pojem WELLNESS je fenoménem dnešní doby a služby wellness jsou důležitou součástí nabídky hotelů, lázeňských zařízení, masérských salónů a relaxačních center. Můžeme ho chápat jako synonymum zdravého životního stylu. Odborníci o wellness mluví jako o kultuře těla, duše a mysli. Současné pojetí wellness vychází z řeckého ideálu kalokagathia – tedy harmonie krásného těla (řecky „kalós“) a dobrého ducha (řecky „agáthos“). Slovo wellness vzniklo ze spojení anglických slov: wellbeing a fitness a jeho volný překlad znamená „být v pohodě a fit“ nebo „dobré zdraví“. Na zdraví je však nahlíženo jako na komplexní fyzickou, sociální a duševní pohodu a nejen jako na absenci nemoci. V rámci tohoto vymezení se wellness člení na jednotlivé dílčí součásti, které jsou i základním předpokladem wellness životního stylu. Jedná se o: tělesnou krásu a zdatnost, pozitivní přístup k životu, zdravou výživu, osobní návyky a vnitřní rovnováhu. Wellness tedy znamená nejen být zdravý, ale i cítit se tak v co nejvyšší možné míře. Hlavním cílem je zvýšit kvalitu života. Aby bylo dosaženo wellness, musí být optimalizovány fyzické, emocionální, mentální, spirituální a sociální podmínky člověka. Tyto složky se vzájemně ovlivňují a pro dosažení co nejvyšší kvality života je nutné je chápat jako komplex.

WELLNESS u nás ve škole…

V rámci školního vzdělávacího programu MASÉRSTVÍ, LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS jsou kromě předmětů všeobecného základu a masérských předmětů po 2. ročníku vyčleněny odborné předměty, které profilují absolventa prostřednictvím odborných kompetencí v oboru LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS. Předměty Morfologie pohybového systému, Odborná latinská terminologie, Somatologie, Rekondice a regenerace a Výživa člověka odbornou stránku lázeňstvi a wellness dokonale rozšiřují.

RÁMCOVÝ OBSAH UČIVA PŘEDMĚTU LÁZEŇSKÉ A WELLNESS SLUŽBY:
  • Historický vývoj lázeňství a wellness
  • Význam a funkce lázeňství a wellness
  • Materiálně technická základna lázeňství a wellness
  • Lázeňské a wellness programy

RÁMCOVÝ OBSAH UČIVA PŘEDMĚTU MASÉRSKÁ A LÁZEŇSKÁ PÉČE:

  • Je realizován rozšířením učiva o další terapeutické techniky!