69 - 41 - L/02  MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ
MASÉRSTVÍ A FITNESS
4 - letý studijní obor s maturitou
ŠKOLNÉ: 13.800 Kč / školní rok PŘIHLÁŠKY ke studiu zasílejte: do 1.3.2018

Termín jednotné a školní přijímací zkoušky:
12.4.2018  (1. řádný termín)

16.4.2018  (2. řádný termín)
10.5.2018  (1. náhradní termín)
11.5.2018  (2. náhradní termín)


Přihláška ke stažení zde: Prihlaska_SS_2017
KRITÉRIA pro 1. kolo přijímacího řízení: zde
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolvent oboru je připraven k výkonu masérské praxe popř. osobního (fitness) trenéra privátně i ve státních zařízeních. Je schopen samostatně provádět činnost v rámci preventivních, rekondičních a regeneračních programů. Absolvent vytváří podmínky pro aktivní životní styl. Je schopen poskytovat profesionální masérské a trenérské služby ve vlastních provozovnách, studiích, fitness a wellness centrech, sportovních klubech a v lázeňských zařízeních, dále může své dovednosti uplatnit ve sféře sociálních služeb, včetně domovů pro seniory. Absolvent oboru je schopen používat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace, ovládá práci na počítači. Součástí programu je i tzv. ekonomické minimum.

Absolventi jsou v průběhu vzdělávání vedeni k přesnosti, slušnému chování, dodržování právních norem a etiky.

Fenomén doby zdravý životní styl je spojen právě s wellness, potažmo fitness. Ve většině měst a obcí, ale i v hotelích najdeme wellness a fitness centra, městské lázně, masérské salony. Vedle nich i rehabilitační centra, sanatoria a také velké množství léčebných lázní. Všechna tato místa jsou pracovní příležitosti pro naše absolventy!

Naši žáci jezdí k praktickému vyučování přímo do státních lázní Karlova Studánka a po maturitě zde mohou získat  zaměstnání.

Toto studium zajišťuje dobrý základ pro pokračování na vysoké škole stejného nebo podobného zaměření např. fyzioterapie či wellness specialista.

 

Co znamená FITNESS???

Jako FITNESS se označují sportovní aktivity i celkový životní styl, které mají za cíl všeobecnou tělesnou kondici, celkovou zdatnost, zlepšení držení těla, zlepšení konceptu postavy apod. Mimo cvičení zahrnuje fitness zpravidla i zdravou životosprávu a výživu.

FITNESS u nás ve škole…

V rámci školního vzdělávacího programu MASÉRSTVÍ A FITNESS jsou kromě předmětů všeobecného základu a masérských předmětů po 2. ročníku vyčleněny odborné předměty, které profilují absolventa prostřednictvím odborných kompetencí v oboru FITNESS. Předměty Morfologie pohybového systému, Odborná latinská terminologie, Somatologie, Rekondice a regenerace a Výživa člověka odbornou stránku FITNESS dokonale rozšiřují.

RÁMCOVÝ OBSAH UČIVA PŘEDMĚTU FITNESS:
Zdravotní cvičení
 • Cvičení dle Mojžíšové
 • Základy metody SMsystém
 • Základy metody BRUNKOW
 • Základy systému EPAM
 • Základy metody McKenzie

Fitness komerční cvičení

 • TRX – systém,
 • Cvičení na balančních podložkách BOSA
 • Cvičení s elastickými lany
 • Aerobic, Zumba
 • Cvičení na gymnastických míčích
 • Cvičení s overballem
 • Cvičení v posilovně a Kondiční cvičení

RÁMCOVÝ OBSAH UČIVA PŘEDMĚTU TEORIE FITNESS:

 • Historie fitness
 • Význam a funkce fitness
 • Materiálně technická základna fitness
 • Současné trendy ve fitness
 • Vybrané kapitoly z fyziologie
 • Kineziologie
 • Teorie tréninku

Kromě odborného profilu absolventa v oboru obdrží absolvent

CERTIFIKÁT Instruktor fitness (osobní trenér)!