ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Školská rada

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 

Zasedání školské rady

Školská rada se schází ke svým zasedáním nejméně dvakrát ročně, při svých zasedáních se řídí jednacím řádem.

 

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY ve školním roce 2017/2018

Předseda:    Ladislav Velebný – poslanec Parlamentu ČR

Za pedagogické pracovníky:   Mgr. Andrea Továrková – zástupce ředitele

                                                Mgr. Martina Citová – učitelka

                                                Ludmila Axmanová – vedoucí vychovatelka

Za rodiče a žáky:                    Alena Plchová – rodič/zákonný zástupce žáka

                                                Kateřina Arabaszová – žák/člen studentské rady

                                                Vojtěch Polák – žák/člen studentské rady

Za zřizovatele školy:               Mgr. Yvetta Jahnová  

                                                Miroslav Merva

Stálí hosté:                              Mgr. Pavel Nehera - zřizovatel školy

                                                Mgr. Marek Bocián  - ředitel školy